Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
Košík
0
 
Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

0        Úvodné ustanovenia

 

0.1       Predávajúci je podnikateľom zapísaným v obchodnom registri príslušného registrového súdu, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť najmä v oblasti distribúcie telových ohrievačov, a to vo vlastnom mene, na vlastný účet, na svoje vlastné podnikateľské riziko.

 

0.2       Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sa vzťahujú na všetky objednávky/individuálne kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so znením VOP.

 

0.3       Aktuálne VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej individuálnej kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Ak VOP obsahujú ustanovenia odlišné od objednávky/individuálnej kúpnej zmluvy, majú ustanovenia objednávky/individuálnej kúpnej zmluvy prednosť pred VOP.

 

0.4       Kúpna zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. V prípade, ak na strane kupujúceho vystupuje spotrebiteľ, použijú sa okrem ustanovení kúpnej zmluvy a VOP na prospech strany, ktorá je spotrebiteľom, vždy ustanovenia Občianskeho zákonníka § 52-54 (spotrebiteľské zmluvy) a § 612 a nasledujúce (spotrebiteľské kúpne zmluvy). Aplikácia Občianskeho zákonníka na úpravu práv a povinností zmluvných strán v prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy je daná vždy pre oblasti zodpovednosti za vady a záruky.

 

0.5       Kupujúcim so statusom spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci pri uzatváraní a plnení individuálnej kúpnej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nekonala s cieľom vzťahujúcim sa k jej obchodom, podnikaniu alebo povolaniu. Na účely zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších zmien a predpisov, je kupujúcim/spotrebiteľom osoba, ktorá kupuje zmluvný tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

1        Predmet zmluvy, predmet kúpy, objednávky

 

1.1      Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému zmluvnému tovaru ako jednotlivo určenému predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. Predmetom kúpy je zmluvný tovar podľa internetovej ponuky predávajúceho.

 

1.2      Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný zmluvný tovar v dohodnutom čase a mieste plnenia, a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v zmluve a VOP. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a predmet kúpy na vyzvanie predávajúceho v mieste plnenia riadne a včas prevziať.

 

1.3      Kúpna zmluva vzniká odoslaním riadne vyplnenej objednávky a jej následným záväzným potvrdením predávajúcim. Po odoslaní riadne vyplnenej objednávky kupujúcim predávajúci objednávku v lehote do 5 pracovných dní od jej prijatia spracuje a na e-mail kupujúceho doručí potvrdenie o prijatí alebo odmietnutí objednávky predávajúcim. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka alebo jej časť je považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany.

 

1.4      Kupujúci je oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy/stornovať objednávku najneskôr do doby vyskladnenia zmluvného tovaru, a to priamo vo svojom konte alebo e-mailom na adrese objednavky@teplosky.sk. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy/zrušiť objednávku najmä v prípade, ak výrobca ukončil výrobu zmluvného tovaru.

 

 

2           Kúpna cena a platobné podmienky

 

2.1      Výška kúpnej ceny vrátane DPH a základné podmienky splatnosti sú stanovené dohodou zmluvných strán v objednávke/kúpnej zmluve. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie pripísanie dohodnutej kúpnej ceny v plnej výške v prospech účtu predávajúceho.

 

2.2      Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške v lehote splatnosti uvedenej v daňovom doklade, na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu pred prevzatím predmetu kúpy (bankovým prevodom alebo platobnou kartou), najneskôr však pri prevzatí tovaru, a to vrátane poštovného/nákladov na dopravu poštou alebo kuriérom.  

 

2.3      Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti a túto nezaplatí ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy/zrušiť objednávku.

 

2.4      V súlade s týmto článkom predávajúci účtuje kupujúcemu aj náklady na doručenie predmetu kúpy, prípadne náklady na opakované doručovanie predmetu kúpy, ak kupujúci predmet kúpy neprevzal/ nepreberá z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho.

 

 

3           Dodanie predmetu kúpy, miesto a čas plnenia

 

3.1      Predmet kúpy bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo pripravený na osobný odber). Miestom plnenia/dodania predmetu kúpy je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako adresa doručenia. Náklady spojené s prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci.

 

3.2      V prípade osobného odberu predmetu kúpy je tento pripravený na prevzatie po dobu 10 kalendárnych dní od oznámenia kupujúcemu. Ak je kupujúci v omeškaní s osobným prevzatím predmetu kúpy, a tento neprevezme ani v dodatočnej lehote 3 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy/zrušiť objednávku. Ak predávajúci kúpnu zmluvu/objednávku nezruší a kupujúci oznámi, že si predmet kúpy osobne prevezme  v náhradnom termíne, znáša kupujúci zvýšené náklady spojené s dodaním.

 

3.3      Čas plnenia/termín dodania. Predávajúci dodá predmet kúpy kupujúcemu bez zbytočného odkladu, s prihliadnutím na povahu predmetu kúpy, na výrobné možnosti výrobcu, geografickú polohu výrobného závodu, podmienky prepravy, dopyt a ponuku po predmete kúpy. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet kúpy kupujúcemu ani v lehote do 30 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy/objednávky písomne odstúpiť.

 

3.4       Odovzdanie predmetu kúpy.Faktúra, ktorou je vyúčtovaná kúpna cena predmetu kúpy, je súčasne dodacím listom a záručným listom a teda potvrdením o dodaní a prevzatí predmetu kúpy.

 

 

4           Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

 

4.1      Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny predmetu kúpy v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva), nie však skôr ako momentom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.

 

 

5          Zodpovednosť za vady a záruka

 

5.1      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na kupujúceho, a ktoré boli spôsobené porušením povinností predávajúceho. Povinnosti predávajúceho a práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

 

 

6          Záruka za akosť

 

6.1      Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že predmet kúpy bude počas záručnej doby spôsobilý na užívanie na obvyklý účel, a že si zachová dohodnuté vlastnosti, ak nie je v týchto podmienkach ďalej stanovené inak.

 

6.2      Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok, alebo boli spôsobené v príčinnej súvislosti s porušením povinností kupujúceho.

 

6.3      Záručná doba. Na každom obale predmetu kúpy je vyznačená doba, v akej sa má tento použiť (expiračná doba). Záručná doba na predmet kúpy je zhodná s expiračnou dobou predmetu kúpy. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zmluvného tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, resp. ich nemožno priznať v súdnom konaní, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

6.4      Záručná doba začína plynúť  odovzdaním a prevzatím predmetu kúpy kupujúcim, inak odo dňa, keď mal kupujúci povinnosť prevziať predmet kúpy, ale z dôvodov, ktoré neboli na strane predávajúceho, tak v dôsledku vlastného omeškania neurobil.

 

6.5      Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný plniť si svoje povinnosti, dôsledne rešpektovať dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy, VOP, záručné podmienky/záručný list, podmienky manipulácie a užívania/návod na použitie predmetu kúpy.

 

6.6      Podmienky užívania. Predávajúci poskytuje záruku za akosť predmetu kúpy výlučne a len v prípade, ak bude predmet kúpy používaný kumulatívne v súlade so záručnými podmienkami a súčasne podmienkami manipulácie a užívania zverejnenými na www stránke predávajúceho.

 

6.7      Uplatnenie nárokov z vád. Kupujúci je povinný dôkladne prezrieť predmet kúpy vrátane jeho obalu najneskôr v čase prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy na kupujúceho. Ak kupujúci predmet kúpy neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal predmet kúpy už v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho.

 

6.8      Miesto uplatnenia nárokov. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, u ktorého bol predmet kúpy kúpený.

 

6.9      Kupujúci je povinný zistené vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu doporučeným listom, na adrese sídla uvedenej v kontaktných údajoch a daňovom doklade, inak predávajúci nezodpovedá za zhoršenie alebo nové vady predmetu kúpy, ktoré vznikli v dôsledku zistených vád v dobe od ich zistenia až po ich oznámenie predávajúcemu. V prípade zistenia vady v záručnej dobe je kupujúci povinný predmet kúpy bez zbytočného odkladu predložiť/dopraviť k predávajúcemu na účely odborného posúdenia vady a vybavenia reklamácie.

 

6.10    Nároky z vád predanej veci. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy je kupujúci/spotrebiteľ oprávnený uplatňovať voči predávajúcemu/nároky z vád predmetu kúpy podľa kúpnej zmluvy, VOP, záručných podmienok a podľa § 588 a nasledujúcich (kúpna zmluva) a najmä podľa § 612 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka (spotrebiteľské kúpne zmluvy).

 

6.11    Predávajúci vybavuje reklamácie kupujúceho spôsobom a v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

6.12    Kupujúci spotrebiteľ je, v lehote do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy. Odstúpením kupujúceho spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ uplatňuje právo u predávajúceho písomne doporučeným listom, na adrese sídla uvedenej v kontaktných údajoch a daňovom doklade. Spotrebiteľ je povinný v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, a to s prihliadnutím na povahu a vlastnosti tovaru neotvorený/neporušený/nepoužitý a nepoškodený; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na jeho účet najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

 

7           Záverečné ustanovenia

 

7.1      Zákaznícky servis. E-maily prijaté na adresy predávajúceho info@teplosky.sk alebo na office@teplosky.sk predávajúci spracuje najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od ich prijatia.

 

7.2      V prípade, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo VOP je alebo bude v úplnosti alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

 

7.3      Právo oboch zmluvných strán uplatňovať nároky súdnou cestou na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky nie je dotknuté. V prípade, ak je účastníkom právneho vzťahu na strane kupujúceho fyzická alebo právnická osoba s bydliskom/ sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predávajúci a kupujúci dohodli vecnú a miestnu príslušnosť súdov Slovenskej republiky podľa sídla predávajúceho.

 

6.7      Kupujúci ako dotknutá osoba, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, udeľuje odoslaním objednávky predávajúcemu/prevádzkovateľovi dobrovoľný výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (v rozsahu poskytnutom v objednávke/kúpnej zmluve/v súvislosti s kúpnou zmluvou, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne č., e-mail) v informačnom systéme. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, na účely evidencie zákazníkov produktov príslušnej značky, na marketingové účely, pre projekty prieskumy spokojnosti zákazníkov, pre potreby komunikácie prostredníctvom elektronického a poštového styku  s dotknutou  osobou a na účely oboznamovania kupujúceho s aktuálnymi ponukami v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek účinne odvolať svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením preukázateľne doručeným predávajúcemu. Osobné údaje budú považované za dôverné a budú použité výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení ako aj európskymi právnymi predpismi. Za podmienok uvedených v tomto bode, v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, kupujúci súčasne udeľuje súhlas na telefonické volanie/oslovovanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ, a to na účely priameho marketingu.

 

7.4      Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.